Ποιοι είμαστε


Οι διάφορες θεολογικές σχολές ανάλογα με τους κανόνες τους, δημιούργησαν και διαφορετικές (χριστιανικές) εκκλησίες που η κάθε μία αξιώνει ότι είναι και η αληθινή εκκλησία του Θεού του ζώντος.


Σύμφωνα όμως με τον Λόγο του Θεού η αληθινή εκκλησία του ΘΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας, διότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι ο θεμελιωτής αυτής, και αυτός είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Η εκκλησία λοιπόν του Ιησού Χριστού δεν έχει να κάνει ούτε με συνόδους, ούτε με παρατάξεις, ούτε με καταστατικά φθαρτών ανθρώπων.


Μέλη του σώματος της εκκλησίας που είναι ο Χριστός, είναι αυτοί πού αναζητούν και κρατούν την αλήθεια και είναι κλητοί και εκλεκτοί και "ακολουθούν το Αρνίο όπου αν αυτό υπάγη".


Πιστεύοντας κατά το Β' Τιμοθέου. 3:16 ότι "όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετα της δικαιοσύνης .....", σκοπός μας θα είναι να παρουσιάσουμε μέσα από αυτήν την ηλεκτρονική σελίδα, τις αρχικές διδασκαλίες και δόγματα των αποστόλων, καθώς και αληθινές γνήσιες ομολογίες. Πράττοντας κατά το γεγραμμένο, "επίστευσα δι' ο και ελάλησα, προσευχόμαστε πάντοτε, αφιερώνοντας εαυτούς και πάντας εις τον Θεόν και τω λόγω της χάριτος αυτού, τω δυναμένω οικοδομήσαι και δούναι την κληρονομίαν εν τοις ηγιασμένοις πάσιν". (ΠΡΑΞ 20:32)


Παρακαλούμε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, σχόλια, απορίες και υποδείξεις στη διεύθυνση : info@themelios-lithos.gr


Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ειη μετά του πνεύματος υμών, και ημών αδελφοί. ΑΜΗΝ